Regulamin Biegu Pamięci LOTTO POZNAŃSKI CZERWIEC ’56 oraz Sztafety Pamięci LOTTO POZNAŃSKI CZERWIEC ’56
Dystans 10 km

 

Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia imprezy oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

 

I. ORGANIZATOR

1. Organizator Główny: APS AGENCY Sobczak Rosa sp.k. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Bóżnicza 15/18 61-751 Poznań
Regon: 369044336, NIP: 7831769652, KRS: 0000708400

2. Współorganizatorzy:

II. CELE I ZAŁOŻENIA

 1. Upamiętnienie 62. Rocznicy Poznańskiego Czerwca ’56,
 2. Edukacja nt. wydarzeń poznańskiego Czerwca ’56,
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród młodzieży i dorosłych,
 4. Popularyzacja biegania.

III. TERMIN MIEJSCE I FORMATY

 1. Bieg odbędzie się dnia 24 czerwca, start z terenu HCP – brama główna przy ulicy 28 czerwca 1956 r. Poznań.
 2. Meta na Terenie Zajezdni na Gajowej, ul. Gajowa 1, Poznań
 3. Start Biegu o godz. 11:00, zakończenie imprezy o godzinie 14:00.
 4. Trasę biegu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu zlokalizowany na tej stronie w zakładce trasa
 5. Dystans biegu to 10 km.
 6. Na trasie biegu znajdzie się jeden punkt żywieniowy.
 7. Na mecie biegu znajdzie się strefa finiszera z napojami dla zawodników.
 8. Bieg rozegrany zostanie w dwóch formatach:
  a) Indywidualnym – dystans 10 km.
  b) Sztafeta Pamięci Czerwca 56 – bieg zostanie podzielony na pięć odcinków o długości około 2 km każdy.
 9. Czas trwania, trasa oraz meta biegu są wspólne zarówno dla biegaczy indywidualnych, jak i zespołów sztafetowych.
 10.  Pomiar czasu zostanie przeprowadzony za pomocą elektronicznych chipów.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W Biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończyła 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę na start od prawnego opiekuna.
 2. Limit uczestników imprezy wynosi 5000 osób.
 3. Kolejność startu – bieg odbywa się ze startu wspólnego.
 4. Uczestnicy klasyfikowani są według czasu netto, nie dotyczy pierwszych 50 zawodników.
 5.  Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić vis a vis głównej bramy zakładów H.Cegielskiego.
 6. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem (taki jak: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku. W przypadku okazania dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi wzięcia udziału w Biegu. Zalecane jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego do startu w Biegu.
  Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu, podczas odbioru numeru startowego.
 7. Biuro Zawodów zlokalizowane naprzeciwko bramy głównej zakładów im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, ulica 28 czerwca 1956 r., nr 213/215
  a) w piątek 22.06.2018 r. w godzinach 14.00 – 20.00
  b) w sobotę 23.06.2018 r. w godzinach 10.00 – 20.00
  c) w niedzielę 24.06.2018 r. w godzinach 7:00 – 10:45
 8. Decyzje służby medycznej i porządkowej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
 9. Depozyt przyjmowany będzie w miejscu startu, do odbioru przy mecie zawodów na zajezdni na Gajowej.

V. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do Biegu będą przyjmowane poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na www . Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie wymagane dane.
 2. Zgłoszenia elektroniczne będą przyjmowane do dnia 21.06.2018 r. do godziny 23:59
 3. Zgłoszenia w formie pisemnej (opłata gotówką) będą przyjmowane w dniach 22.06 – 24.06 w godzinach pracy Biura Zawodów.
 4. Zgłoszenie do Biegu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Biegu.

VI. OPŁATA STARTOWA

 1. Opłata startowa za udział w biegu indywidualnym wynosi (w ramach opłaty startowej Organizator przekaże 4 pln z każdego pakietu startowego na zachowanie i konserwację miejsc związanych z wydarzeniami czerwca 1956 r. oraz wsparcie organizacji kombatanckich):
  a) I termin zapisów do 30.04.2018 r.
  – 55 zł
  b) II termin zapisów do 15.06.2018 r.
  – 65 zł
  c) III termin zapisów do 21.06.2018 r.
  – 75 zł
  d) IV termin zapisów od 22.06 – 24.06.2018 r. (gotówką w biurze zawodów) – 99 pln (płatne gotówką tylko w biurze zawodów) bez możliwości kupna koszulki technicznej.
 2. Opłata startowa za udział w Sztafecie Pamięci Czerwca ’56 wynosi (za osobę):
  a) I termin zapisów do 30.04.2018 r.
  – opcja bez koszulki 22 zł,
  – opcja z koszulką 32 zł.
  b) II termin zapisów do 15.06.2018 r.
  – opcja bez koszulki: 33 zł,
  – opcja z koszulką: 43 zł.
  c) III termin zapisów do 21.06.2018 r.
  – opcja bez koszulki 43 zł,
  – opcja z koszulką: 53 zł.
  d) IV termin zapisów od 22.06 – 24.06.2018 r. (gotówką w biurze zawodów)
  – 55 pln (płatne gotówką tylko w biurze zawodów) bez możliwości kupna koszulki technicznej.
 3. Płatność odbywa się przez elektroniczny system zapisów do dnia 22.06.2018 r..
 4. Jeżeli z jakichś przyczyn nie udaje się dokonanie płatności online – można dokonać jej poprzez przelew na konto: 09 2490 0005 0000 4520 8556 2393
  W tytule przelewu JEDYNIE NUMER PŁATNOŚCI, który został przekazany na maila po dokonaniu rejestracji oraz IMIĘ i NAZWISKO zawodnika. Powyższe wraz z dowodem wpłaty należy przesłać na adres e-mail: kontakt@apsevents.pl
 5. Na liście startowej pojawią się nazwiska osób, które dokonały pełnego zgłoszenia wraz z dokonaniem opłaty startowej.
 6. Opłata startowa raz uiszczona podlega zwrotowi do 14 dni od momentu zakupu. Nie ma możliwości przenoszenia zapisów na inną osobę.
 7. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Biegu otrzymuje:
  a) numer startowy wraz z czterema agrafkami,
  b) medal pamiątkowy,
  c) pierwsze 1956 osób otrzyma specjalne opaski powstańcze,
  d) koszulkę,
  e) elektroniczny pomiar czasu,
  f) zabezpieczenie medyczne.
 8. Osoby, które zdecydują się na start płacąc gotówką – nie mają gwarancji koszulki technicznej.
 9. Osobom, które dokonały płatności online (przelew lub system płatności) przysługuje prawo odstąpienia od transakcji i zwrot środków w terminie 14 dni od wpływu środków na konto organizatora.

VII. KLASYFIKACJA

 1. Generalna kobiet i mężczyzn wg czasu netto.
 2. Sztafety – czas łączny od startu do mety sztafety.

VIII. NAGRODY

 1. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe.
 2. Organizator ma prawo wprowadzić dodatkowe klasyfikacje, ale nie później niż do dnia 30.04.2018 r.
 3. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród lub do dwóch tygodni po imprezie w siedzibie Organizatora – Poznań, ul. Bożnicza 15/18, 61-751 Poznań.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z prowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach wynikające z winy uczestnika lub innych podmiotów trzecich nie związanych z Organizatorem,
 2. Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, składając stosowne oświadczenie o stanie swojego zdrowia umożliwiającym bezpieczny start w imprezie.
 3. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek jak również za zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć.
 5. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora wynikające z winy Uczestnika.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru (poza depozytem) na terenie zawodów.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami:
  a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – UODO
  b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ 119, 4.52016, p. 1-88) – RODO
 2. Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez uczestnika biegu stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 – UODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b – RODO. Jest nią realizacja umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgłoszenie uczestnictwa w biegu w tym zaakceptowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzających dane w ramach organizowanych biegów w rozumieniu RODO oraz niniejszego Regulaminu jest:
 4. APS AGENCY Sobczak Rosa sp.k. z siedzibą w Poznaniu,
  ul. Bóżnicza 15/18 61-751 Poznań
  Regon: 369044336, NIP: 7831769652, KRS: 0000708400
 5. Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza uczestnictwa w biegu i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych.
 6. Udzielenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny uczestnictwa w organizowanych biegach.
 7. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługują poniższe prawa:
 8. Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanym biegu.
 9. Ponadto osobom które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora określonego w ust.2. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 roku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. Skargę określoną w ust. 8 złożyć należy w formie pisemnej ze wskazaniem swoich żądań i przesłać ją na adres Administratora wskazany w ust. 2.
 11. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych Administratorowi przysługuje prawo przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego biegu.
 12. Prawo określone w ust. 10 dotyczy w szczególności prawa do publikacji danych osobowych w sieci internet oraz w ramach czynności administracyjnych, oraz informacyjnych podejmowanych zarówno w czasie prowadzenia zapisów jak i bezpośrednio podczas organizowanego biegu (dane dotyczą imienia, nazwiska, daty urodzenia, nazwy klubu, miejsca zamieszkania, numeru na liście startowej, wyników zawodów).
 13. Administrator ma prawo m.in. stosować rozwiązania informatyczne umożliwiające wyszukiwanie po imieniu i nazwisku konkretnego uczestnika jego obecności na liście startowej konkretnego biegu, przesyłać listy z wynikami biegów, przesyłać informacje w zakresie miejsca i terminu startu konkretnego biegu i innych niezbędnych do prawidłowej komunikacji oraz produkcji organizowanych biegów.
 14. Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych podmiotom trzecim, organizacjom międzynarodowym czy państwom trzecim w rozumieniu RODO, chyba że przepisy ustawy lub prawa międzynarodowego nakładają na Administratora obowiązek w tym zakresie.
 15. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przez ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. Wszystkich uczestników Biegu Pamięci Poznańskiego Czerwca ’56 oraz Sztafety Pamięci Czerwca ’56 obowiązuje niniejszy Regulamin.
  2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu pod groźbą kary dyskwalifikacji.
   a) przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.
   b) zawodnicy na mecie nieposiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani.
  3. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu.
  4. Organizator zapewnia dostęp do depozytu.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania zawodników na potrzeby reklamowe, promocyjne Organizatora. Ponadto zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
  6. Zawody mogą zostać przełożone lub odwołane ze względu na wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne.
  7. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.
  8. Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje dla zawodników.
  9. Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy.
  10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
  11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
  12. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
  13. Reklamacje należy kierować drogą mailową na adres: kontakt@biegczerwca56.pl lub listownie na adres siedziby organizatora. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych od otrzymania.

Oświadczenie o Zdolności do udziału dziecka/osoby niepełnoletniej w Biegu CZERWIEC’56 – <<TUTAJ>>

Zgoda na odbiór pakietu przez osobę trzecią w Biegu CZERWIEC’56 – <<TUTAJ>>

Brak przeciwwskazań do startu w imprezie – <<TUTAJ>>