Regulamin Biegu

LOTTO POZNAŃSKI CZERWIEC ’56 – BIEG PAMIĘCI

I. ORGANIZATOR

 1. APS AGENCY Sobczak Rosa sp.zo.o. sp.k.z siedzibą w Poznaniu,
  ul. Bóżnicza 15/18 61-751 Poznań
  Regon: 369044336, NIP: 7831769652, KRS: 0000708400

II. CELE I ZAŁOŻENIA

 1. Upamiętnienie 64 Rocznicy Poznańskiego Czerwca ’56,
 2. Edukacja nt. wydarzeń poznańskiego Czerwca ’56,
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród młodzieży i dorosłych z zachowaniem zasad kwarantanny i dystansu społecznego,

III. TERMIN MIEJSCE I FORMATY

 1. Bieg odbędzie się wirtualnie od dnia 28 czerwca do dnia 8 lipca
 2. Zawodnicy w tym czasie muszą dowolną trasą pokonać minimum 10 km – co zostanie udokumentowane zdjęciem oraz wykonanym własnoręcznie pomiarem czasu.
 3. Zawodnik może pokonać dystans w dowolnym terenie, przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia co do dystansu społecznego.
 4. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
 5. Zgłoszenia możliwe są od 20 maja do 8 lipca 2020 roku.
 6. Po dokonaniu rejestracji zawodnik otrzyma numer startowy w pliku pdf. Numer można wydrukować i przymocować do koszulki w czasie Biegu. Nie jest to warunek konieczny.
 7. Bieg rozegrany zostanie w czterech formatach:
  a) Indywidualnym – dystans 10 km.
  c) Pokonanie dystansu 10 km na rolkach
  d) Pokonanie dystansu 10 km w formule Nordic Walking (kijki obowiązkowe)
  e) Bieg dla dzieci na dystansach: 600 m i 1,5 km pod nadzorem rodziców.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W Biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończyła 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę na start od prawnego opiekuna.
 2. Zawodników nie obowiązuje limit czasu
 3. Zawodnicy muszą dostosować się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia co do dystansu społecznego.
 4. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej (lub wysłanie maila dot. przeniesienia opłaty z biegu zorganizowanego). Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Dokonanie opłaty wpisowej i wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. Zawodnicy, którzy zapisali się na bieg zorganizowany (tj. mający odbyć się 14.06) – mogą przenieść swoją opłatę 1:1 na bieg wirtualny. Aby to uczynić należy wysłać organizatorom maila: zmiany@biegczerwca56.pl podając imię, nazwisko i format biegu.
 7. Każdy z Uczestników Biegu ma do pokonania dystans minimum 10 km. Wskazany dystans można pokonać w dowolnym czasie w dniach 28 czerwca – 8 lipca.
 8. Dystans można pokonać na dwa sposoby:
  – Biegnąc “od startu do mety”, pokonując jednorazowo 10 km
  – “Na raty, rozkładając na dowolne 3 dni. Nie ma znaczenia ile km Uczestnik pokona danego dnia – ważne, aby suma 3 biegów dała łącznie minimum 10 km.
 9. Uczestnik swój bieg może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego bieg z widocznym dystansem i czasem. 
 10. Po ukończeniu Biegu Uczestnik przesyła swój wynik wypełniając formularz wystawiony przez Organizatora na stronie www.biegczerwca56.pl w odpowiedniej zakładce. Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem.
 11. Zgłoszenie można wpisać tylko raz. 
 12. Zgłoszenie niepełne nie będą brane pod uwagę.
 13. Liczy się wynik, który będzie udokumentowany za zdjęciu/zrzucie ekranu. Jeżeli Uczestnik przebiegnie np. 12 km, w wynikach będzie widniał czas z 12km, dlatego Uczestnik powinien zrobić wszystko, aby przebiec jak najbliżej dystansu 10 km jednocześnie pamiętając, że 10 k km to minimalny dystans pozwalający na klasyfikację w Biegu. 
 14. Organizator sukcesywnie będzie weryfikował i aktualizował wyniki i publikował je na stronie www.biegczerwca56.pl
 15. Pakiety (+ ewentualna koszulka) będą wysyłane w ciągu 3-5 tygodni od zakończenia całej rywalizacji (8.07) i przesłania wyników przez Uczestnika. Pakiety będą przesłane na podany w rejestracji adres uczestnika.

V. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do Biegu będą przyjmowane poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na www. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie wymagane dane.
 2. Zgłoszenia elektroniczne będą przyjmowane do dnia 8.07.2019 r. do godziny 11:59
 3. Zgłoszenie do Biegu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Biegu.

VI. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa za udział w biegu indywidualnym wynosi (w ramach opłaty startowej Organizator przekaże określoną kwotę na pomoc kombatantom Czerwca ’56). Specjalna pamiątkowa koszulka nawiązująca do wydarzeń Czerwca ’56 – w pakiecie startowym. Osoby, które rejestrowały się na bieg tradycyjny (14.06) bez koszulki – otrzymają start zgodny z zamówieniem (pozbawiony koszulki). Istnieje możliwość jej indywidualnego dokupienia (12 pln) – w tym celu prosimy o kontakt na: zmiany@biegczerwca56.pl
1. Opłata startowa za udział w biegu indywidualnym:
– 55 zł
2. Opłata startowa za udział w zawodach nordic walking:
 – 45 zł
3. Opłata startowa za udział w zawodach 10 km na rolkach:
–  50 zł
4. Opłata startowa za udział w Biegu dla dzieci Czerwca ’56 wynosi (za dziecko)
dystans 600m – 25 zł
dystans 1200m – 35 zł

5. Płatność odbywa się przez elektroniczny system zapisów do dnia 8.07.2019 r..
6. Jeżeli z jakichś przyczyn nie udaje się dokonanie płatności online – można dokonać jej poprzez przelew na konto: 09 2490 0005 0000 4520 8556 2393 W tytule przelewu JEDYNIE NUMER PŁATNOŚCI, który został przekazany na maila po dokonaniu rejestracji oraz IMIĘ i NAZWISKO zawodnika. Powyższe wraz z dowodem wpłaty należy przesłać na adres e-mail: kontakt@apsevents.pl
7. Na liście startowej pojawią się nazwiska osób, które dokonały pełnego zgłoszenia wraz z dokonaniem opłaty startowej oraz tych zawodników, którzy przeniosą swoją opłatę z biegu zorganizowanego (tj. mającego odbyć się 14.06) poprzez wysłanie maila z prośba na zmiany@biegczerwca56.pl.
8. Opłata startowa raz uiszczona podlega zwrotowi do 14 dni od momentu zakupu. Nie ma możliwości przenoszenia zapisów na inną osobę.
9. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Biegu otrzymuje:
a) numer startowy (drogą mailową do wydrukowania)
b) medal pamiątkowy (po ukończeniu rywalizacji),
d) koszulkę (jeśli dotyczy).

VII. KLASYFIKACJA

 1. Generalna kobiet i mężczyzn wg czasu netto. (oddzielnie bieg, nordic walking, rolki).

VIII. NAGRODY

 1. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują puchary (przesłane pocztą).

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami:
  a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – UODO
  b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ 119, 4.52016, p. 1-88) – RODO
 2. Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez uczestnika biegu stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 – UODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b – RODO. Jest nią realizacja umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgłoszenie uczestnictwa w biegu w tym zaakceptowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzających dane w ramach organizowanych biegów w rozumieniu RODO oraz niniejszego Regulaminu jest:
 4. APS AGENCY Sobczak Rosa sp.zo.o sp.k. z siedzibą w Poznaniu,
  ul. Bóżnicza 15/18 61-751 Poznań
  Regon: 369044336, NIP: 7831769652, KRS: 0000708400
 5. Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza uczestnictwa w biegu i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych.
 6. Udzielenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny uczestnictwa w organizowanych biegach.
 7. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługują poniższe prawa:
 8. Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanym biegu.
 9. Ponadto osobom które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora określonego w ust.2. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 roku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. Skargę określoną w ust. 8 złożyć należy w formie pisemnej ze wskazaniem swoich żądań i przesłać ją na adres Administratora wskazany w ust. 2.
 11. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych Administratorowi przysługuje prawo przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego biegu.
 12. Prawo określone w ust. 10 dotyczy w szczególności prawa do publikacji danych osobowych w sieci internet oraz w ramach czynności administracyjnych, oraz informacyjnych podejmowanych zarówno w czasie prowadzenia zapisów jak i bezpośrednio podczas organizowanego biegu (dane dotyczą imienia, nazwiska, daty urodzenia, nazwy klubu, miejsca zamieszkania, numeru na liście startowej, wyników zawodów).
 13. Administrator ma prawo m.in. stosować rozwiązania informatyczne umożliwiające wyszukiwanie po imieniu i nazwisku konkretnego uczestnika jego obecności na liście startowej konkretnego biegu, przesyłać listy z wynikami biegów, przesyłać informacje w zakresie miejsca i terminu startu konkretnego biegu i innych niezbędnych do prawidłowej komunikacji oraz produkcji organizowanych biegów.
 14. Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych podmiotom trzecim, organizacjom międzynarodowym czy państwom trzecim w rozumieniu RODO, chyba że przepisy ustawy lub prawa międzynarodowego nakładają na Administratora obowiązek w tym zakresie.
 15. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przez ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania Biegu apelujemy do przestrzegania zasad fair play. Zwracamy uwagę na samodzielne pokonanie wskazanego dystansu biegiem, marszem (z kijkami) lub na rolkach. Niedopuszczalne jest pokonywanie dystansu na rowerze, hulajnodze czy w sposób inny. Wyjątkiem są osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach.  
 2. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. 
 3. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć przesłanych przez Uczestników, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w punktach 7 i 8 niniejszego paragrafu, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 4. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 5. Reklamacje należy kierować drogą mailową na adres: kontakt@biegczerwca56.pl lub listownie na adres siedziby organizatora. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych od otrzymania.