Regulamin Biegu

LOTTO POZNAŃSKI CZERWIEC ’56 – BIEG PAMIĘCI

oraz

Sztafety Pamięci LOTTO POZNAŃSKI CZERWIEC ’56 – BIEG PAMIĘCI

I. ORGANIZATOR

1.    Organizator Główny: STOWARZYSZENIE FORWARD z siedzibą w Poznaniu (61-751),
Bóżnicza 15/18.
Regon: 381838297, NIP:  7831792510, KRS: 0000757917

2.    Współorganizator: APS AGENCY Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu (61-751), Bóżnicza 15/18, Regon: 369044336, NIP: 7831769652, KRS: 0000708400

II. CELE I ZAŁOŻENIA

 1. Upamiętnienie 64. Rocznicy Poznańskiego Czerwca’56,
 2. Edukacja nt. wydarzeń poznańskiego Czerwca’56,
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród młodzieży i dorosłych,
 4. Popularyzacja biegania.

III. TERMIN MIEJSCE I FORMATY

 1. Bieg odbędzie się dnia 14 czerwca, start z terenu Zajezdni na Gajowej, ul. Gajowa 1, 60-815 Poznań.
 2. Meta na Terenie Zakładów im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu – brama główna przy ulicy 28 czerwca 1956 r 223, 61-485Poznań.
 3. Start Biegu o godz. 10:00.
 4.  Trasa biegu dostępna na stronie internetowej wydarzenia: ww.biegczerwca56.plDystans biegu to 10 km.
 5. Na trasie biegu znajdzie się jeden punkt żywieniowy z napojami.
 6. Na mecie biegu znajdzie się strefa finiszera z napojami dla zawodników.
 7. Bieg rozegrany zostanie w pięciu formatach:


a) indywidualnym – dystans 10 km,
b) Sztafeta Pamięci Czerwca 56 – bieg zostanie podzielony na pięć odcinków o długości około 2 km każdy,
c) pokonanie dystansu 10 km na rolkach,
d) pokonanie dystansu 10 km w formule Nordic Walking (kijki obowiązkowe),
e) bieg dla dzieci na dystansach: 600 m i 1,2 km na terenie strefy finiszera (HCP).

8. Czas rywalizacji, trasa oraz meta biegu są wspólne zarówno dla biegaczy indywidualnych, na rolkach, nordic walking, jak i zespołów sztafetowych.

9. Start biegu dzieci odbędzie się o godznie 12:30 na terenie Zakładów im. H.Cegielskiego (28 czerwca 1956 r 223, 61-485 Poznań)

 10. Pomiar czasu zostanie przeprowadzony za pomocą elektronicznych chipów.

11. Limit rywalizacji:1:45 min.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W Biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończyła 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę na start od prawnego opiekuna.
 2. Limit uczestników imprezy wynosi 3000 osób.
 3. Kolejność startu – bieg odbywa się ze startu wspólnego.
 4. Uczestnicy klasyfikowani są według czasu netto, nie dotyczy pierwszych 50 zawodników.
 5. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić vis a vis głównej bramy zakładów H. Cegielskiego.
 6. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem (taki jak: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku. W przypadku okazania dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi wzięcia udziału w Biegu. Zalecane jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego do startu w Biegu. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu, podczas odbioru numeru startowego.
 7. Biuro Zawodów będzie zlokalizowane naprzeciwko bramy głównej zakładów im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, ulica 28 czerwca 1956 r. 213/215, 61-845 Poznań funkcjonować będzie w dniach i godzinach:
  a) w piątek 12.06.2020 r. w godzinach 14.00 – 20.00
  b) w sobotę 13.06.2020 r. w godzinach 10.00 – 20.00
 8. W niedzielę 14 czerwca 2020 Biuro Zawodów zostanie ulokowane na terenie Zajezdni przy ul. Gajowej 1a, 60-815 Poznań.Biuro będzie czynne w godzinach 7:00 – 9:45
 9. Decyzje służby medycznej i porządkowej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
 10. Depozyt przyjmowany będzie w miejscu startu, do odbioru przy mecie zawodów na terenie Zakładów im. H. Cegielskiego.

V. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do Biegu będą przyjmowane poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie internetowej wydarzenia (www.biegczerwca56.pl). Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie wymagane dane w formularzu.
 2. Zgłoszenia elektroniczne będą przyjmowane do dnia 11.06.2020 r. do godziny 23:59
 3. Zgłoszenia w formie pisemnej (opłata gotówką bez gwarancji pełnego pakietu) będą przyjmowane w dniach 12.06 – 14.06 w godzinach pracy Biura Zawodów.
 4. Zgłoszenie do Biegu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Biegu.

VI. OPŁATA STARTOWA

 1. Płatność odbywa się przez elektroniczny system zapisów do dnia 11.06.2020 r. Opłata startowa za udział w biegu indywidualnym:


a) I termin zapisów do 31.10.2019 r. – 39 zł
b) II termin zapisów do 31.12.2019 r. – 49 zł
c) III termin zapisów do 31.05.2020 r. – 55 zł
d) IV termin zapisów do 11.06.2020 r. – 70 zł
e) w biurze zawodów – 80 zł, bez gwarancji otrzymania koszulki startowej.

 • Opłata startowa za udział w zawodach nordic walking (bez koszulki). Koszt koszulki – 10 pln, możliwość dokupienia w systemie:

a) I termin zapisów do 31.10.2019 r. – 35 zł
b) II termin zapisów do 31.12.2019 r. – 40 zł
c) III termin zapisów do 31.05.2020 r. – 45 zł
d)  IV termin zapisów do 11.06.2020 r. – 50 zł
  e) w biurze zawodów – 80 zł, bez gwarancji otrzymania koszulki startowej.

 • Opłata startowa za udział w zawodach 10 km na rolkach. Koszt koszulki – 10 pln, możliwość dokupienia w systemie:

a) I termin zapisów do 31.10.2019 r.- 35 zł
b) II termin zapisów do 31.12.2019 r. – 40 zł
c) III termin zapisów do 31.05.2020 r. – 50 zł
    d) IV termin zapisów do 11.06.2020 r. – 60 zł
e) w biurze zawodów –70 zł, bez gwarancji otrzymania koszulki startowej.     

  

 • Opłata startowa za udział w Sztafecie Pamięci Czerwca ’56 wynosi (za osobę). Koszt koszulki – 20 zł pln, możliwość dokupienia w systemie:

a) I termin zapisów do 31.10.2019 r.-25 zł
b) II termin zapisów do 31.12.2019 r. – 30 zł
c) III termin zapisów do 31.05.2020 r. – 40 zł
d)   IV termin zapisów do 11.06.2020 r.- 60 zł
e) w biurze zawodów – 70 zł, bez gwarancji otrzymania koszulki startowej.

 • Opłata startowa za udział w Biegu dla dzieci Czerwca ’56 wynosi (za dziecko)

  a) dystans 600m – 25 zł
  b) dystans 1200m – 35 zł

2. Jeżeli z jakichś przyczyn nie udaje się dokonanie płatności online – można dokonać jej poprzez przelew na konto: 09 2490 0005 0000 4520 8556 2393. W tytule przelewu JEDYNIE NUMER PŁATNOŚCI, który został przekazany na maila po dokonaniu rejestracji oraz IMIĘ i NAZWISKO zawodnika. Powyższe wraz z dowodem wpłaty należy przesłać na adres e-mail: kontakt@biegczerwca56.pl
3. Na liście startowej pojawią się nazwiska osób, które dokonały pełnego zgłoszenia wraz z dokonaniem opłaty startowej.
4. Opłata startowa raz uiszczona podlega zwrotowi do 14 dni od momentu zakupu.
5. Do dnia 31 maja jest możliwość przepisania pakietu na inną osobę, w tym celu należy uiścić opłatę w kwocie 15 pln przelewem na konto i poinformować mailowo organizatora.

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Biegu otrzymuje:


a) numer startowy,
b) medal pamiątkowy,
d) koszulkę,
e) elektroniczny pomiar czasu,
f) zabezpieczenie medyczne,
g) zabezpieczenie ruchu drogowego.

6. Osoby, które zdecydują się na start płacąc w biurze zawodów – nie mają gwarancji koszulki technicznej.
7. Osobom, które dokonały płatności online (przelew lub system płatności) przysługuje prawo odstąpienia od transakcji i zwrot środków w terminie 14 dni od wpływu środków na konto organizatora.

VII. KLASYFIKACJA

 1. Generalna kobiet i mężczyzn wg czasu netto. (oddzielnie bieg, nordic walking, rolki)
 2. Sztafety – czas łączny od startu do mety sztafety.

VIII. NAGRODY

 1. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe.
 2. Organizator ma prawo wprowadzić dodatkowe klasyfikacje, ale nie później niż do dnia 30.04.2020 r.
 3. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z prowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach wynikające z winy uczestnika lub innych podmiotów trzecich nie związanych z Organizatorem,
 2. Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, składając stosowne oświadczenie o stanie swojego zdrowia umożliwiającym bezpieczny start w imprezie.
 3. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek jak również za zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć.
 5. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora wynikające z winy Uczestnika.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru (poza depozytem) na terenie zawodów.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego ani żadnych kosztów poniesionych przez zawodnika, a związanych ze startem w w/w zawodach.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami:
  a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – UODO
  b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ 119, 4.52016, p. 1-88) – RODO
 2. Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez uczestnika biegu stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 – UODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b – RODO. Jest nią realizacja umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgłoszenie uczestnictwa w biegu w tym zaakceptowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzających dane w ramach organizowanych biegów w rozumieniu RODO oraz niniejszego Regulaminu jest: STOWARZYSZENIE FORWARD z siedzibą w Poznaniu, Bóżnicza 15/18 61-751 Poznań, Regon: 381838297, NIP:  7831792510, KRS: 0000757917
 4. Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza uczestnictwa w biegu i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych.
 5. Udzielenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny uczestnictwa w organizowanych biegach.
 6. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługują poniższe prawa:
 7. Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanym biegu.
 8. Ponadto osobom które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora określonego w ust.2. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 roku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Skargę określoną w ust. 8 złożyć należy w formie pisemnej ze wskazaniem swoich żądań i przesłać ją na adres Administratora wskazany w ust. 2.
 10. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych Administratorowi przysługuje prawo przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego biegu.
 11. Prawo określone w ust. 10 dotyczy w szczególności prawa do publikacji danych osobowych w sieci internet oraz w ramach czynności administracyjnych, oraz informacyjnych podejmowanych zarówno w czasie prowadzenia zapisów jak i bezpośrednio podczas organizowanego biegu (dane dotyczą imienia, nazwiska, daty urodzenia, nazwy klubu, miejsca zamieszkania, numeru na liście startowej, wyników zawodów).
 12. Administrator ma prawo m.in. stosować rozwiązania informatyczne umożliwiające wyszukiwanie po imieniu i nazwisku konkretnego uczestnika jego obecności na liście startowej konkretnego biegu, przesyłać listy z wynikami biegów, przesyłać informacje w zakresie miejsca i terminu startu konkretnego biegu i innych niezbędnych do prawidłowej komunikacji oraz produkcji organizowanych biegów.
 13. Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych podmiotom trzecim, organizacjom międzynarodowym czy państwom trzecim w rozumieniu RODO, chyba że przepisy ustawy lub prawa międzynarodowego nakładają na Administratora obowiązek w tym zakresie.
 14. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przez ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników Biegu Pamięci Poznańskiego Czerwca ’56 oraz Sztafety Pamięci Czerwca ’56 obowiązuje niniejszy Regulamin.
 2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu pod groźbą kary dyskwalifikacji:
 3. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych.
 4. Zawodnicy na mecie nieposiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani.
 5. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu.
 6. Organizator zapewnia dostęp do depozytu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania zawodników na potrzeby reklamowe, promocyjne Organizatora. Ponadto zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 8. Zawody mogą zostać przełożone lub odwołane ze względu na wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne.
 9. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.
 10. Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje dla zawodników.
 11. Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy.
 12. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 13. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 14. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 15. Reklamacje należy kierować drogą mailową na adres: kontakt@biegczerwca56.pl lub listownie na adres siedziby organizatora. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych od otrzymania.